Eula en Privacy Policy

Eula en Privacy Policy

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de applicatie YOKIS PRO

Introductie

Eigenaar van de Huisautomatiseringsapplicatie Yokis Pro is het bedrijf URMET FRANCE SA, met een kapitaal van 600.000 euro, geregistreerd bij het RCS van Pontoise met het nummer 329.767.594, met statutaire vestiging op 94, Rue de la Belle Etoile, 95700 Roissy-en-France, intracommunautair btw-nummer: FR85329767594

Informatie voor Klantenservice (Customer service) in eigen land: yokis.dev.tlcws.com

Informatie voor Service voor verandering van Wachtwoord in eigen land: yokis.dev.tlcws.com

Informatie voor de Service van verwijdering van gegevens in eigen land: yokis.dev.tlcws.com

Artikel 1 – Toepassing van deze algemene voorwaarden voor gebruik

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de relatie tussen URMET en de Installateur met betrekking tot het gebruik van de Applicatie YOKIS PRO en de bijbehorende Services.
Het gebruik van de Applicatie YOKIS PRO impliceert volledige en totale toepassing van de huidige algemene voorwaarden die prevaleren boven alle voorwaarden van de Installateur en op alle andere documenten die niet uitdrukkelijk door URMET zijn aanvaard.
Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Huisautomatiseringsapplicatie Yokis moet de Installateur deze algemene voorwaarden kennen en accepteren. URMET behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de huidige algemene voorwaarden te wijzigen en zal de Installateur van deze wijziging op de hoogte stellen.

Artikel 2 – Definities

De hierop volgende termen komen overeen met de volgende definitie wanneer deze gebruikt worden in combinatie met een hoofdletter als eerste letter, zowel in het enkelvoud als in het meervoud:

 • “Huisautomatiseringsapplicatie YOKIS PRO” geeft de applicatie aan die het mogelijk maakt voor de Installateur om Yokis Huisautomatiseringsapparaten van de Klant in te stellen.
 • “Klant” geeft de fysieke of rechtspersoon aan die de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie aanschaft bij de Installateur.
 • – De term “Yokis Huisautomatiseringsapparatuur” duidt op het geheel van huisautomatiseringsmateriaal van het merk Yokis dat is geïnstalleerd in het huis van de Klant of wordt beheerd door de Klant en dat functioneert met de Huisautomatiseringsapplicatie Yokis YnO.
 • “Zone installateur” geeft de persoonlijke interface van de Installateur aan op de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie, van waaruit de Installateur toegang heeft tot het geheel van services.
 • “Installateur” duidt op de vakman, overeenkomstig met een bedrijfsnaam en een inschrijvingsnummer in het bedrijvenregister, die de Huisautomatiseringsapparatuur heeft geleverd en geïnstalleerd bij de Klant en die door deze is aangesteld voor de instelling en configuratie ervan.
 • “Project” geeft het installatieproject van de Yokis Huisautomatiseringsapparatuur aan voor een bepaalde Klant op een bepaalde locatie.
 • “Huisautomatiseringsscenario” geeft het schema aan van de bedienigen en/of de acties gedefinieerd en geprogrammeerd voor een Project.
 • – De term “Services” geeft de services aan die worden geleverd door URMET aan de Installateur door middel van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie.

Artikel 3 – Toegang tot de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie

3.1. Technische voorwaarden voor toegang.

De Installateur kan toegang krijgen tot de Huisautomatiseringsapplicatie en tot de Services:

 • – Door de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie te laden op een tablet die is voorzien van het besturingssysteem ANDROID en een USB OTG poort met uitsluiting van elk ander besturingssysteem zoals iOS, of met behulp van de Yokis tablet waarop de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie is geïnstalleerd en waarvan het gebruik uitsluitend is bestemd voor de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie;
 • – Door vervolgens een Yokis USB-stick te verbinden met de tablet, genaamd Yokey.

De Yokis tablet en de USB-stick Yokey worden verkocht door URMET of door wederverkopers van huisautomatiseringsproducten van het merk Yokis.

3.2. Het creëren van een Installateurszone

De toegang tot de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie is gebonden aan de creatie, door de Installateur, van een Installateurszone waaraan de inloggegevens zijn verbonden en die het e-mailadres en het wachtwoord bevatten die de Installateur heeft gekozen.
De Installateur kan slechts één Installateurszone creëren.
De installateur dient correcte en complete informatie te verstrekken op het moment van de creatie van diens Installateurszone en deze steeds bij te werken gedurende het gehele gebruik van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie.
Op het moment van de creatie van de Installateurszone zal een e-mail worden verstuurd aan de Installateur met de bevestiging van diens inloggegevens en voor de activering van de Zone. Wanneer de installateurszone eenmaal is geactiveerd, heeft de Installateur toegang tot de Services die worden geboden door de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie.
De inloggegevens van de Installateur zijn strikt persoonlijk en geheim. De Installateur is als enige verantwoordelijk voor de bewaring en het gebruik ervan en dient deze niet te communiceren aan derden.
De Installateur kan het wachtwoord wijzigen in de Installateurszone van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie of middels een e-mail aan de klantenservice van eigen land, te vinden op yokis.dev.tlcws.com.
URMET is geautoriseerd om de inloggegevens van de Installateur te wijzigen om technische redenen, vanwege de veiligheid of wanneer hierom wordt gevraagd door een autoriteit. In dit geval zal URMET de Installateur verwittigen door middel van een e-mail op het adres dat de Installateur heeft gecommuniceerd en per post op het adres dat eveneens door de Installateur is gecommuniceerd.
In geval van diefstal en/of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens moet de Installateur binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek de Klantenservice URMET informeren, wiens contactinformatie te vinden is in de introductie van deze algemene voorwaarden, en die in overleg met de Installateur, de toegang van de Installateur tot de Installateurszone en bijbehorende Services kunnen opschorten.
De Installateur moet, door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, het bewijs van de diefstal en/of het oneigenlijk gebruik van de inloggegevens aan URMET sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs. URMET zal nieuwe inloggegevens leveren aan de Installateur.

3.3

Het gebruik van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de bijbehorende Services vereist dat de Installateur een geldig e-mailadres heeft gedurende het gehele gebruik van de Services. Wanneer het e-mailadres wordt gewijzigd, moet de Installateur het gecommuniceerde adres wijzigen in de zone “Mijn account”.
De Installateur accepteert de ontvangst via e-mail van de gegevens die nodig zijn voor de toegang tot en voor het gebruik van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de bijbehorende services, zoals de bevestiging van de inloggegevens, de wijziging van de gegevens van het persoonlijke account, alsook de informatie van de wijziging van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Beschrijving en gebruik van de Services

4.1

De Yokis Huisautomatiseringsapplicatie staat de Installateur toe gebruik te maken van de Services zoals beschreven in de commerciële documentatie die geleverd wordt bij de Huisautomatiseringsapparatuur of beschikbaar is op de website van URMET. Deze bevatten in het bijzonder:

 • – Het beheer van en toezicht op de Projecten van al haar Klanten. Voor elk Project specificeert de Installateur de naam van het Project, de naam van de Klant, de naam van de voornaamste verantwoordelijke wanneer het Project een geheel van openbare eigendommen betreft, verdeeld over meer eigenaren (bijvoorbeeld een appartementencomplex), het adres van de residentie die de Yokis Huisautomatiseringsapparatuur ontvangt. Ook kunnen kaarten worden gedefinieerd en ingevoerd evenals foto’s van de locatie waar de Huisautomatiseringsapparatuur wordt geïnstalleerd. De Installateur heeft op elk moment de mogelijkheid om de verzamelde gegevens van elk Project over te brengen naar de Cloud van URMET voor bewaring en archivering. Wanneer deze procedure niet wordt uitgevoerd, zijn de gegevens alleen lokaal geregistreerd op de tablet van de Installateur. De Installateur is de enige verantwoordelijke in geval van verlies of verandering van de gegevens, geheel of gedeeltelijk en in dat geval kan geen enkele claim ten opzichte van URMET worden gedaan.
 • – De toegang tot de bibliotheek van de Huisautomatiseringsscenario’s gecreëerd door URMET. Vanuit de gegevens die de Installateur heeft gecommuniceerd tijdens de creatie van het Project (met name aantal, leeftijd van de bewoners, etc.), kan URMET aan de Installateur Huisautomatiseringsscenario’s voorstellen vanuit de bibliotheek die geschikt lijken voor dat Project. De Installateur kan zelf ook Huisautomatiseringsscenario’s creëren.
 • – De instelling en configuratie van de Ypkis Huisautomatiseringsapparatuur van de Klanten.

Aan het einde van de handelingen van de installatie, configuratie en instelling van de Yokis Huisautomatiseringsapparatuur, sluit de Installateur het betreffende Project af. De gegevens van het Project en in het bijzonder de instellingen zijn rechtstreeks geregistreerd op de door de Installateur in de residentie geïnstalleerde eenheid en verbonden met de Yokis Huisautomatiseringsapparatuur. Onderstreept wordt dat het geheel van rechten met betrekking tot de gegevens van het Project bij de afronding van het Project onherroepelijk ter beschikking van de Klant wordt gesteld die dit kan wijzigen zonder tussenkomst van de Installateur.
De Installateur heeft ook de mogelijkheid de gegevens van elk van zijn Projecten, voor registratie en archivering, over te brengen op de private Cloud van URMET. Vanuit de gegevens die zijn overgebracht op de Cloud van URMET kan de Installateur een verantwoording van einde Project genereren in PDF-formaat. Het overbrengen van de gegevens op de Cloud betekent de overdracht van de rechten van intellectueel eigendom van de Huisautomatiseringsscenario’s naar URMET, voor de gehele duur van de bescherming van deze rechten.
Wanneer het Project eenmaal is afgesloten, verliest de Installateur elke toegang tot de gegevens en de instellingen van de Huisautomatiseringsapparatuur van het Project. Alleen de Klant behoudt toegang tot deze gegevens en kan de toegang tot deze gegevens na afsluiting van het Project toestaan aan de Installateur.

4.2

De Installateur verplicht zich de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de bijbehorende Services te gebruiken conform deze algemene voorwaarden en volgens de van toepassing zijnde regels.
De Installateur verplicht zich de Services, de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en alle aanwezige informatie of onderdelen niet oneigenlijk of incorrect te gebruiken, op zodanige wijze dat deze de functionering of werking zouden wijzigen. De Installateur neemt de nodige maatregelen en voorzorgen om een oneigenlijk, gevaarlijk of tegen normaal gebruik ingaand gebruik van de Services en de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie te voorkomen door de installateur zelf of door elke andere persoon onder controle en leiding van de installateur.
De Installateur verplicht zich tot het niet laden of overbrengen van inhoud die virussen bevat of deze kan bevatten of van programma’s die de werking van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en bijbehorende Services kunnen wijzigen of die schade kunnen aanrichten aan URMET, aan de Huisautomatiseringsapperatuur, de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie, aan Services en aan Klanten.
Er kan geen enkele claim ten opzichte van URMET worden geformuleerd en URMET zal niet verantwoordelijk zijn in geval van storing van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services voortkomend uit een abnormaal gebruik, onjuist gebruik of gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden

Artikel 5 – Onderhoud / Onderbreking van de Services

URMET gebruikt de middelen die nodig zijn om de continuïteit te garanderen van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services. In dit verband gebruikt URMET de middelen om het correcte en schaalbare onderhoud van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services te garanderen.
URMET behoudt zich het recht voor, met name om redenen van onderhoud en veiligheid, om tijdelijk en zonder aankondiging vooraf, in zijn geheel of gedeeltelijk, de toegang aan de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services op te schorten, zonder dat de Installateur hiervoor enige vergoeding kan opeisen.
Wanneer de Installateur te maken heeft met een ongewone onderbreking van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en/of de Services kan hij zich wenden met zijn vragen en/of klachten tot de Klantenservice van URMET.

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

6.1

URMET en rechthebbenden behouden zich het geheel van rechten van intellectueel eigendom voor, geheel of gedeeltelijk, van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie, van de Huisautomatiseringsapparatuur en van de Services.
De Installateur verplicht zich de rechten van intellectueel eigendom van URMET en rechthebbenden te respecteren (inclusief namen, merken, plaatsen, software) en bevestigt geen enkel recht hierop te hebben. De installateur kan deze rechten niet weergeven, reproduceren, aanpassen, herprogrammeren en vragen om enige vorm van bescherming van elk element van intellectueel eigendomsrecht, inclusief op die grondgebieden waar URMET en rechthebbenden geen bescherming bieden.

6.2

URMET is exclusieve eigenaar van het geheel van auteursrechten op de gecreëerde Huisautomatiseringsscenario’s. Elk type van weergave, reproductie, aanpassing, herprogrammering of wijziging van de betreffende Huisautomatiseringsscenario’s buiten het gebruik van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services om is streng verboden. De Installateur staat aan URMET, kosteloos, de rechten af van weergave, wijziging en aanpassing, geheel of gedeeltelijk, van de Huisautomatiseringsscenario’s die hij creëert in het kader van het gebruik van de Services van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie, overgebracht naar de Cloud van URMET, voor de gehele duur van de bescherming van de rechten die de Huisautomatiseringsscenario’s beschermen.

6.3

De Installateur verklaart over alle rechten te beschikken, in het bijzonder van intellectueel eigendom en/of benodigde autorisaties voor de geladen elementen van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en/of overgebracht naar de Cloud van URMET (in het bijzonder kaarten, foto’s, afbeeldingen, teksten) en vrijwaart URMET van elke klacht, verzoek, claims van derden in het bijzonder met betrekking tot schending van hun intellectuele eigendomsrechten op één van deze elementen (teksten, namen, afbeeldingen, locaties, inhoud, foto’s, video’s, bestanden, database, software, modellen, grafieken, etc.).

6.4

In geval van schending door de Installateur van deze clausule, behoudt URMET zich het recht voor de toegang van de Installateur tot de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services, geheel of gedeeltelijk, op te heffen of op te schorten, zonder vermindering van het recht op een vergoeding voor de geleden schade.

Artikel 7 – Duur/Opschorting/Beëindiging

7.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele duur van het gebruik door de Installateur van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services.

7.2

n geval van schending van deze algemene voorwaarden door de Installateur behoudt URMET zich het recht voor diens toegang tot de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services tijdelijk op te schorten voor de periode die nodig is om een verklaring van de Installateur te verkrijgen. De Installateur zal door URMET via e-mail op de hoogte worden gebracht van de opschorting van de toegang tot de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services.

7.3

De toegang tot de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services kan op elk moment ongedaan worden gemaakt door de Installateur. De Installateur moet hiervoor een verzoek indienen bij URMET door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het adres dat staat aangegeven in de introductie van deze algemene voorwaarden. De Installateur zal een e-mail ontvangen met de bevestiging van het in behandeling nemen van het verzoek tot beëindiging. De afsluiting zal ingaan na een periode van dertig (30) dagen vanaf de ontvangst door URMET van het verzoek van de Installateur om zijn toegang ongedaan te maken.

7.4

URMET kan de toegang tot de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services ongedaan maken op voorwaarde dat de Installateur hiervan minstens drie (3) dagen voor de effectieve onderbreking van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie op de hoogte wordt gesteld.
URMET kan zonder vooraankondiging, geheel of gedeeltelijk, de toegang van de Installateur aan de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services ongedaan maken in de volgende gevallen, naast wat expliciet staat vermeld in deze algemene voorwaarden:

 • – Identiteitsdiefstal door de Installateur;
 • – Communicatie van valse informatie of onvolledige informatie door de Installateur op het moment van de creatie van diens Installateurszone;
 • – Abnormaal of oneigenlijk gebruik van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de Services;
 • – Schending van de rechten van intellectueel eigendom van URMET zoals aangegeven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden;
 • – Oneigenlijke weigering van de Installateur tot het overdragen aan de Klant van de instellingen en configuratie van diens Huisautomatiseringsapparatuur.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheid

URMET verplicht zich tot maximale inspanning om alle zorg en zorgvuldigheid te besteden om de toegang aan de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie te verzekeren en om de Services uit te voeren conform het professionele gebruik en de standaard normen.
De verantwoordelijkheid van URMET is uitdrukkelijk uitgesloten in geval van:

 • – Het niet respecteren door de Installateur van zijn verplichtingen in de zin van deze algemene voorwaarden;
 • – Gebruik van niet geschikte apparatuur, of niet conform de aanwijzingen van deze algemene voorwaarden;
 • – Onderbreking van het Internet-, telefoon- of elektriciteitsnetwerk van de Installateur, de Klant of enige andere bediener;
 • – Een storing aan de server niet toerekenbaar aan URMET;
 • – Eventuele ontvreemding van de inloggegevens van de Installateur, aangezien deze onder de gehele verantwoordelijkheid van de Installateur vallen;
 • – Bij onvoorziene omstandigheden of bij overmacht zoals gedefinieerd in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

URMET zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor indirecte, materiële of immateriële schade geleden door de Installateur (zoals inkomstenderving, commercieel verlies, aantasting van beeldrechten) noch voor directe schade die niet voortkomt uit het niet nakomen door URMET van de wettelijke en contractuele plichten.

Artikel 9 – Overmacht

Geen enkele partij kan verantwoordelijk worden geacht voor de gehele of gedeeltelijk ontbrekende uitvoering van zijn plichten, als deze ontbrekende uitvoering voorkomt uit onvoorziene omstandigheden of als een feit dat aangeduid kan worden als overmacht in de zin van het Franse recht en de Franse rechtspraak. Dit in aanmerking genomen is in de volgende gevallen sprake van overmacht:

 • – Verbod of beperking door de overheidsinstellingen van levering van telecommunicatiediensten, in het bijzonder onderbreking van een dienst die expliciet is aangevraagd door een administratieve of juridisch competente autoriteit;
 • – Onderbreking van de energievoorziening, onderbreking en/of storing in het verzendnetwerk, inclusief toegang tot Internet;
 • – Storing en/of sabotage van telecommunicatiemiddelen, informaticapiraterij;
 • – Brand, bliksem, storm, overstromingen en ander klimaatrampen, waterschade, buitengewone weersomstandigheden, beschadiging, epidemieën, rellen, oorlog, opstand, aanslagen, explosies, vandalisme;
 • – Gehele of gedeeltelijk staking.

De partij die te maken krijgt met deze gebeurtenissen moet de andere partij na de gebeurtenis zo snel mogelijk inlichten.

Artikel 10  – Persoonlijke gegevens/Informatie met betrekking tot de privacy

10.1

Conform wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd, met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, informeert URMET de Installateur dat de informatie en persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens de inschrijving en het gebruik van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie (in het bijzonder: naam, achternaam, gegevens van adres, e-mail, telefoon) onderhevig zijn aan gebruik door informatica.
Dit gebruik van persoonlijke gegevens is door URMET verklaard aan de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), met ontvangstbevestigingsnummer: 1968097.
Het zal aan de Installateur worden duidelijk gemaakt welke gegevens noodzakelijk of facultatief zijn door indicatie met een asterisk (*). Als de Installateur weigert de benodigde verplichte gegevens te verstrekken, dan kan deze geen gebruik maken van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie.
De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt voor de vereisten voor het gebruik van de Yokis Huisautomatiseringsapplicatie en de uitvoering van de Services conform de in deze algemene voorwaarden gegeven bepalingen. Bovendien kan URMET deze gegevens gebruiken voor informatiedoeleinden en voor commerciële voorstellen van producten van de Urmet groep.
URMET bewaart de persoonlijke gegevens voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de doelen die in dit artikel worden beschreven. Na deze duur zullen alleen de anonieme statistische gegevens worden bewaard en niet worden gebruikt voor welke doeleinden dan ook.
URMET verplicht zich om nooit persoonlijke gegevens te verspreiden, zonder expliciete autorisatie of in zeer bijzondere omstandigheden zoals hieronder opgesomd:

 • – URMET kan verplicht zijn – door de wet, in het kader van een procedure, een geschil en/of een verzoek van de overheidsinstellingen van het land van residentie van de Installateur of overig – de bovengenoemde persoonlijke gegevens te verspreiden;
 • – Bovendien kan URMET deze gegevens verspreiden wanneer wordt gedacht dat, in het belang van de nationale veiligheid, van de toepassing van de wet of een ander aspect van publiek belang, dit noodzakelijk of gepast is;
 • – URMET kan de gegevens met betrekking tot de Installateur verspreiden wanneer wordt gedacht dat deze verspreiding redelijkerwijs noodzakelijk is om de handhaving van de onderhavige clausule te garanderen of om haar activiteiten of de Installateur te beschermen;
 • – In geval van reorganisatie kan URMET alle verzamelde persoonlijke gegevens overdragen aan de rechthebbende.

Onder voorbehoud van bewijs van diens identiteit heeft de Installateur recht op toegang, wijziging, rectificatie en vernietiging van de gegevens die betrekking hebben op de installateur, door te schrijven aan URMET op het volgende postadres: URMET FRANCE, t.a.v Customer Service, n. 94, rue de la Belle Étoile, 95700 Roissy-en-France.
Alle personen van wie de gegevens worden verzameld, kunnen ook bezwaar maken, om geldige redenen, tegen het gebruik van de gegevens die op hen betrekking hebben door te schrijven naar URMET op het volgende postadres: URMET FRANCE SA, t.a.v. Customer Service, n. 94, rue de la Belle Étoile, 95700 Roissy-en-France.
10.2. De Installateur zelf verplicht zich om zich te houden aan de van toepassing zijnde regels met betrekking tot de verzameling en het gebruik van de persoonlijke gegevens zoals voorzien in wet 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd, met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden en de noodzakelijke verklaringen te doen bij het CNIL.

Artikel 11 – Diverse bepalingen

In het geval dat één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet toepasbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel van toepassing.
Het feit dat een partij een bepaling van deze algemene voorwaarden niet exact heeft toegepast, brengt niet het naderhand afstand doen van het doen gelden van de rechten van deze partij met zich mee.
De in deze algemene voorwaarden gebruikte titels zijn alleen voor het gemak en maken geen wezenlijk onderdeel ervan uit. Dientengevolge kunnen deze niet worden gebruikt voor de voorbereiding van een interpretatie die in strijd is met de termen die de artikelen bevatten.

Artikel 12 – Van toepassing zijnde wetten/Oplossing van geschillen

Deze algemene voorwaarden vallen onder de Franse wet.
URMET en de Installateur accepteren om voor elk geschil dat deze algemene voorwaarden tot gevolg kunnen hebben voor wat betreft hun geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging, congruentie en gevolgen, zich te onderwerpen aan een conventionele bemiddeling. In afwezigheid van een akkoord tussen de partijen over de identiteit van de bemiddelaar, kan de meest zorgvuldige partij vragen om de benoeming van een bemiddelaar door de President van het Gerechtshof van de Handel van Pontoise.
Elk geschil dat niet wordt geregeld door middel van bemiddeling zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het gebied van Pontoise, ook in het geval van een kort geding, meerdere gedaagden, hoger beroep of oproep in vrijwaring.

Bekijk de video

Bekijk de video op ons YouTube-kanaal. Domotica zonder domotica!

Zoek het commerciële netwerk

Ontdek ons commerciële netwerk en zoek de dichtstbijzijnde Yokis-verkoper.

Waarom kiezen voor Yokis

9 redenen om met Yokis te werken: lees de voordelen voor iedereen die voor Yokis-producten kiest.